Jak probíha dražba nemovitostí

Pojďme se blíže podívat na to, jak taková dražba vlastně probíhá. V úvodu chci upozornit, že popisovat budu pouze průběh a náležitosti dražby nedobrovolné. Existuje i dražba dobrovolná a její průběh a náležitosti se upravují smlouvou o dražbě uzavřenou mezi dražebníkem a vlastníkem nemovitosti. Smlouvy i průběh dražby se samozřejmě mohou lišit, tudíž se jimi zabývat nebudu. S rozmachem dražebních serverů v posledních letech se postup a průběh mohou mírně lišit, nicméně základ by měl být ve všech případech velice podobný. Pro začátek je potřeba uvést dva možné druhy dražby. Dražby rozdělujeme na fyzické a elektronické.

  • Fyzická dražba, probíhá většinou v sídle exekutorského úřadu. Koncept je velmi podobný tomu, co je možné vidět v TV. Dražbu řídí osoba, které se říká licitátor a dražitelé činí příhoz, většinou zvednutím ruky a ohlášením svého podání. Pokud žádný z dražitelů podání již nečiní, licitátor odpočítá po prvé, po druhé, po třetí a dražiteli s nejvyšším podáním udělí příklep. Od tohoto způsobu dražeb se v posledních letech upouští ve prospěch dražeb elektronických.
  • Elektronická dražba, probíhá online na internetu. Koncept je stejný jak u dražby fyzické jen s rozdílem, že zde není žádný licitátor, žádné pevné místo dražby, vše zvládne uživatel sám ze svého domova nebo kanceláře. Před dražbou je nutno provést registraci na dražebním serveru a provést ověření totožnosti. V současnosti se již téměř výhradně draží online, podíl elektronických dražeb je, dle mého názoru, více než 95 %.

Fyzická dražba

Jelikož je podíl fyzických dražeb minimální, popíši je jen v krátkosti. Oznámení o všech dražbách by v současnosti již mělo být na internetu, nemělo by se tedy stát, že jediný způsob, jak se dozvědět o dražbě je miniaturní vyhláška na úřední desce oznamující prodej nemovitosti v Liberci, která se uskuteční v 8 hodin ráno u exekutora v Ostravě. Svůj záměr účastnit se není třeba nikomu hlásit, v určený den se dostavíme s mírným předstihem do sídla exekutorského úřadu a oznámíme, že jdeme na dražbu. Je dobré si z dražební vyhlášky poznamenat spisovou značku a tu sdělit. Pracovník úřadu Vás vyzve k prokázání totožnosti, tu si poznamená z předloženého občanského průkazu. Dražební jistotu je možno složit buď hotově před dražbou, nebo na účet exekutora pod specifiky uvedenými v dražební vyhlášce. Pro identifikaci většinou slouží rodné číslo, v případě firmy IČO. Pokud je vše v pořádku, shromáždí dražebník všechny zájemce v dražební místnosti a zahájí dražbu, od této chvíle mohou dražitelé činit podání. Ve chvíli, kdy už podání nikdo nečiní, dražebník udělí příklep tomu, jehož podání je nejvyšší. V případě, že mají dva nebo více dražitelů podání shodné, je příklep učiněn tomu, kdo jej učinil dříve nebo dražebník nařídí los. Pokud je vaše podání vítězné, vystaví Vám dražebník usnesení o příklepu a tím to většinou končí, můžete jet domů.

Elektronická dražba

U elektronické dražby je postup obdobný, s tím rozdílem, že sedíte u svého PC. Rozdíl je samozřejmě v prokazování totožnosti a přihlášení k dražbě samotné. Prvním krokem je registrace na dražebním serveru. Doporučuji vyplnit vše s náležitou pečlivostí, pokud uděláte někde chybu, není snadné ji opravit a pod údaji, jež zadáte, bude dražebník zapisovat nemovitost v katastru. Většina serverů Vám předpřipraví formulář, ve své podstatě je to smlouva, která Vás opravňuje činit příhoz v dražbách, do kterých se přihlásíte a složíte dražební jistotu. Tento formulář stačí vytisknout, podepsat a zajít na poštu, check point nebo za tím, kdo je oprávněn provádět ověření podpisu. Podpis necháte ověřit, jestli je skutečně Váš a dokument zašlete doporučeně na adresu dražebníka. Máte možnost nechat se ověřit pro všechny dražby nebo pouze pro jednu určitou. V případě ověření pro všechny dražby se zasílá dokument na adresu provozovatele serveru, v případě ověření pro specifickou dražbu na adresu exekutora, který dražbu pořádá.

Pokud provedete ověření správně, můžete se přihlásit do dražby. Dalším krokem je složení dražební jistoty. Ta se dá složit buď v hotovosti v sídle exekutorského úřadu, a u neúspěšné dražby si ji zde opět vyzvednout, nebo na účet exekutora. Účet, variabilní symbol, případně specifický symbol, by měly být uvedeny v dražební vyhlášce. Pokud si nejste jisti, doporučuji zavolat na exekutorský úřad. Dražební jistota je Vám v případě neúspěšné dražby vrácena, v případě dražby úspěšné je započtena do výsledné kupní ceny nemovitosti.

V případě, že dražitel splní všechny povinnosti (registrace, ověření totožnosti, jistota), je připuštěn k dražbě a může činit podání. Samotná dražba vypadá většinou následovně: v dobu stanovenou jako začátek dražby se uživatelům, kteří jsou přihlášení, otevře nové okno a mohou činit podání. Do dražby není potřeba se přihlásit přesně nebo s předstihem, stačí kdykoliv před jejím ukončením. Zobrazí se Vám aktuální nejvyšší podání a možnost přihodit libovolnou částku, ovšem musí být vyšší než minimální příhoz stanovený dražebníkem. V posledních pěti minutách dražby každé učiněné podání prodlouží dražbu o dalších 5 minut. Pokud se zadaří a nemovitost vydražíte, nemusíte nikam nic posílat ani volat. Občas zavolá dražebník na Vámi uvedené číslo s dotazem, jak nemovitost budete financovat, zda z vlastních zdrojů nebo úvěrem. Následně stačí počkat, až Vám dorazí usnesení o příklepu, doplatit Vaše nejvyšší podání, počkat na právní moc usnesení o příklepu a přepis na katastru nemovitostí. Ani v jednom z uvedených kroků není třeba nikam chodit či něco zařizovat, kromě doplacení podání provede všechny úkony exekutor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *