Dražba krok za krokem

Dnes bych se rád zaměřil na dražby. Spousta lidí má v pojmech ohledně dražeb nemovitostí velký zmatek. Ukážeme si co to vlastně dražba je, jak probíhá, probereme několik základních termínů, se kterými se můžete setkat. Takže, co je to vlastně dražba?

  • Dražbou se rozumí nedobrovolný prodej určité věci v předem stanovenou dobu tomu, kdo je ochoten v danou chvíli zaplatit nejvíc.
  • Předmětem dražby mohou být věci jak nemovité (dům, byt, pozemek), tak i movité (auto, obraz, firma)
  • Novým vlastníkem se stává ten, kdo učiní nejvyšší podání (zaplatí nejvíc) a z výtěžku dražby je zaplacena pohledávka či více pohledávek bývalého vlastníka.

Jak dražba probíhá

Pojďme se podívat, jak taková dražba probíhá. Na začátku máme někoho, komu se říká

Povinný — dlužník, tedy osoba, jejíž věc má být dražena, většinou z důvodu neplnění peněžních závazků vůči…

Oprávněnému — věřitel, tedy osoba, jíž povinný něco dluží. Pokud soud uznal nárok oprávněného a povinný nezaplatil, přichází na řadu exekutor, který může být zároveň…

Dražebníkem — osoba, která provádí zpeněžení majetku povinného (exekutor, insolvenční správce atd.). Dražebník udělá soupis majetku povinného a nechá jej ocenit na základě…

Znaleckého posudku — dokument, kterým znalec určuje cenu dražené nemovitosti. Znalec může cenu zjistit pomocí několika metod. Nejčastěji je v praxi používaná metoda porovnávací, kdy je porovnáno několik obdobných nemovitostí, z jejichž průměrné ceny je určena výsledná cena. Pomocí znaleckého posudku dražebník vydá usnesení, ve kterém určí…

Odhadní cenu — odhadní cena je cena nemovité/movité věci zjištěná znalcem v oboru. Je patrna z posudku, který je v dražbě veřejným dokumentem. Pokud je známa cena a dražebník přistoupí k dražbě, vydá o svém úmyslu…

Dražební vyhlášku — dražební vyhláškou vyhlašuje dražebník, nejčastěji exekutor, že se chystá nemovitost zpeněžit prostřednictvím dražby. Je to obecný soubor informací o tom, co se bude dražit a na základě jakého rozhodnutí, určuje čas a místo dražby a jaké náležitosti je třeba splnit, aby se zájemce mohl dražby účastnit. V dražební vyhlášce je zároveň určena…

Dražební jistota — částka, kterou stanovuje dražebník jako nutnou podmínku účasti v dražbě. Před dražbou je nutno tuto částku složit v hotovosti či na účet dražebníka. Pokud nemovitost nevydražíme z jakéhokoliv důvodu, dražebník tuto částku automaticky vrací zpět. Pokud nemovitost vydražíme, je dražební jistota započtena do výsledné ceny. V případě, že nemovitost vydražíme a následně se rozhodneme, že ji nechceme, je část dražební jistoty použita na úhradu nákladů dražby následující. Pokud prokážete totožnost určeným způsobem, a doplatíte dražební jistotu, stane se z Vás…

Dražitel — osoba, ať už fyzická nebo právnická, účastnící se dražby. Dražitelem nemůže být manžel/manželka povinného, ostatní dražebníci, jejich zaměstnanci, soudci a zaměstnanci soudů. Za předpokladu, že chceme nemovitost koupit, musíme vždy minimálně doplatit…

Nejnižší podání — představuje nejnižší možnou částku, za kterou jde nemovitost v dražbě pořídit. V první dražbě je stanoveno na 2/3 ceny odhadní, pokud není nemovitost vydražena je v další dražbě sníženo na 1/2 ceny odhadní. Při několika neúspěšných pokusech může klesnout až na 25 procent odhadní ceny. Pokud někdo jiný nejnižší podání dorovnal a my máme o nemovitost zájem, musíme učinit…

Příhoz — navýšení ceny dražitelem, jeho minimální výši stanovuje dražebník. Pokud učiníme příhoz a nikdo další už jej neučiní, máme v dražbě…

Nejvyšší podání — momentálně nejvyšší nabídnutá cena. V případě, že máme nejvyšší podání v momentě ukončení dražby, je nám udělen…

Příklep — příklep je udělen tomu dražiteli, který dal nejvyšší nabídku v dražbě. Dražitel nám o tomto zašle…

Usnesení o příklepu — dokument od dražebníka, zjednodušeně se dá říci, že je to kupní smlouva. Dražitel nás informuje o udělení příklepu v dražbě a zároveň nás vyzve k doplacení nejvyššího podání v jím určeném termínu. Pokud je toto učiněno a nabylo usnesení o příklepu po době stanovené dražebníkem právní moci, ten jej zašle společně s dalšími dokumenty na katastrální úřad, který na jejich základě provede přepis nemovitosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *